Aktualizacja Modułu OPŁATA MOCOWA

Aktualizacja umożliwia naliczanie opłaty mocowej odbiorcom końcowym nierozliczanym ryczałtowo, z uwzględnieniem współczynnika „A”, który wynosi:

  • 0,17 dla odbiorców końcowych z grupy K1
  • 0,50 dla odbiorców końcowych z grupy K2
  • 0,83 dla odbiorców końcowych z grupy K3
  • 1 dla odbiorców końcowych z grupy K4

Moduł OPŁATA MOCOWA jest dedykowany podmiotom zainteresowanym prowadzeniem analiz własnego poboru w godzinach obowiązywania opłaty mocowej, a także podmiotom zobowiązanym do naliczania opłaty odbiorcom końcowym.

Przykładowy Raport „Współczynników do opłaty mocowej”

Pakiet OSDn dedykowany jest podmiotom zobowiązanym do naliczania opłaty mocowej odbiorcom końcowym.

Umożliwia naliczanie opłaty w dwóch podstawowych modelach tj.

  • ryczałtowym (stawka miesięczna, zależna od rocznego zużycia energii elektrycznej, płatna za punkt poboru energii elektrycznej) oraz
  • dla pozostałych odbiorców (iloczyn SOM oraz ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych strefach doby dla OM).

W przypadku naliczania OM w modelu ryczałtowym, istnieje możliwosć zdefiniowania Umów przypisanych do Odbiorców końcowych z uwzględnieniem odpowiednich stawek miesięcznych, zależnych od rocznego zużycia energii elektrycznej. Stawka dla danego Odbiorcy zostaje określona we właściwościach Umowy, a następnie na tej podstawie wykonane jest Rozliczenie.

Rys.1 Dodawanie stawki OM do Umowy Odbiorcy Końcowego
Rys. 2Przykładowe rozliczenie

Dodatkowo dostępne są eksporty zestawień masowych do programów Billingowych Użytkownika z miesiąca rozliczeniowego lub też ujęcie opłaty mocowej w Module Billingi ENERGIA4.

Rys.3Eksport OM
Rys.Eksport zagregowanych produktów obrotowych i dystrybucji XLSX

Pakiet obsługuje także sprawozdawczość URE dot. opłaty mocowej w zakresie ilościowym oraz finansowym.

Pakiet PRZEMYSŁ dedykowany jest odbiorcom końcowym.

Oferuje funkcjonalność polegającą na samokontrolę zużycia energii oraz weryfikację wysokości opłaty mocowej naliczonej przez Płatnika (kontrfaktura).

Dzięki dostępowi do danych o poborze energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania na moc, Odbiorca może optymalizować procesy technologiczne tj. przesunąć zapotrzebowanie na godziny pozaszczytowe, tym samym obniżyć opłatę.

Użytkownik otrzymuje raporty masowe informujące o ilości energii zużytej w wyznaczonych przez URE godzinach doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie.

Do każdego Punktu Pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego zostaje przypisany kalendarz zawierający skonfigurowaną opłatę mocową (z zastosowaniem elastycznego podziału czasu na strefy nie tylko dla miesięcy, ale nawet dla pojedynczych dni w roku).

W Raportach tworzona jest osobna kolumna zawierająca dane o wolumenie energii elektrycznej pobranej z sieci w godzinach doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie.

Rys. 5; 6 Raporty OM

Wersja oprogramowania zgodna na dn. 22.11.2021 z obowiązującym prawem: 

USTAWA z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy z póź. zmianami Dz.U. z 2020 r. poz. 247, 1565  

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, od strony 45 (Dz.U. 2021 poz. 1093) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001093

Ustawa z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw, od strony 11 (Dz.U. 2021 poz. 1505) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001505

Akty wykonawcze:

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie (Dz.U. 2020 poz. 2370) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002370

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie (Dz.U. 2020 poz. 2009) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002009

Dowiedz się więcej:

📩marketing@numeron.pl

📲 34 3610086