ENERGIA4. Opłata Mocowa

Na potrzeby użytkowników stworzyliśmy Moduł programowy dedykowany podmiotom zainteresowanym prowadzeniem analiz własnego poboru w godzinach obowiązywania opłaty mocowej, a także podmiotom zobowiązanym do naliczania opłaty odbiorcom końcowym.

Pakiet OSDn dedykowany jest podmiotom zobowiązanym do naliczania opłaty mocowej odbiorcom końcowym.

Umożliwia naliczanie opłaty w dwóch podstawowych modelach tj.

  • ryczałtowym (stawka miesięczna, zależna od rocznego zużycia energii elektrycznej, płatna za punkt poboru energii elektrycznej) oraz
  • dla pozostałych odbiorców (iloczyn SOM oraz ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych strefach doby dla OM).

W przypadku naliczania OM w modelu ryczałtowym, istnieje możliwosć zdefiniowania Umów przypisanych do Odbiorców końcowych z uwzględnieniem odpowiednich stawek miesięcznych, zależnych od rocznego zużycia energii elektrycznej. Stawka dla danego Odbiorcy zostaje określona we właściwościach Umowy, a następnie na tej podstawie wykonane jest Rozliczenie.

Rys.1 Dodawanie stawki OM do Umowy Odbiorcy Końcowego
Rys. 2 Przykładowe rozliczenie

Dodatkowo dostępne są eksporty zestawień masowych do programów Billingowych Użytkownika z miesiąca rozliczeniowego lub też ujęcie opłaty mocowej w Module Billingi ENERGIA4.

Rys.3 Eksport OM
Rys. 4 Eksport zagregowanych produktów obrotowych i dystrybucji XLSX

Pakiet obsługuje także sprawozdawczość URE dot. opłaty mocowej w zakresie ilościowym oraz finansowym.

Pakiet PRZEMYSŁ dedykowany jest odbiorcom końcowym.

Oferuje funkcjonalność polegającą na samokontrolę zużycia energii oraz weryfikację wysokości opłaty mocowej naliczonej przez Płatnika (kontrfaktura).

Dzięki dostępowi do danych o poborze energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania na moc, Odbiorca może optymalizować procesy technologiczne tj. przesunąć zapotrzebowanie na godziny pozaszczytowe, tym samym obniżyć opłatę.

Użytkownik otrzymuje raporty masowe informujące o ilości energii zużytej w wyznaczonych przez URE godzinach doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie.

Do każdego Punktu Pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego zostaje przypisany kalendarz zawierający skonfigurowaną opłatę mocową (z zastosowaniem elastycznego podziału czasu na strefy nie tylko dla miesięcy, ale nawet dla pojedynczych dni w roku).

W Raportach tworzona jest osobna kolumna zawierająca dane o wolumenie energii elektrycznej pobranej z sieci w godzinach doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie.

Wersja oprogramowania zgodna na dn. 19.11.2020 z obowiązującym prawem: 

Dowiedz się więcej:
📩marketing@numeron.pl
📲 34 3610086