opłata mocowa

Energia®4 – Opłata Mocowa – Moduł do obliczania opłaty mocowej wszystkim kategoriom obiorców końcowych

Program ENERGIA®4 to kompleksowe rozwiązanie IT wspierające przemysłowych odbiorców energii w zakresie: pozyskiwania, przetwarzania, archiwizowania, analizowania oraz udostępniania danych pomiarowych.

Na potrzeby użytkowników, powstał Moduł dedykowany podmiotom zainteresowanym prowadzeniem analiz własnego poboru w godzinach obowiązywania opłaty mocowej, a także podmiotom zobowiązanym do naliczania opłaty odbiorcom końcowym.

ZGODNOŚĆ Z PRAWEM I BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Dynamika rynku oraz otoczenia prawnego wymagają elastycznego podejścia do wsparcia Użytkownika.

Obecnie oferowana wersja oprogramowania jest zgodna z obowiązującym prawem, a planowane zmiany prawne są na bieżąco monitorowane. Oferowana wersja oprogramowania jest zgodna z prawem obowiązującym na dzień 01.04.2021r.

FUNKCJONALNOŚCI DEDYKOWANE OPŁACIE MOCOWEJ

Pakiet OSDn dedykowany jest podmiotom zobowiązanym do naliczania opłaty mocowej odbiorcom końcowym.

Umożliwia naliczanie opłaty w dwóch podstawowych modelach tj. ryczałtowym (stawka miesięczna, zależna od rocznego zużycia energii elektrycznej, płatna za punkt poboru energii elektrycznej) oraz dla pozostałych odbiorców (iloczyn SOM oraz ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych strefach doby dla OM).

Dodatkowo dostępne są eksporty zestawień masowych do programów Billingowych użytkownika z miesiąca rozliczeniowego lub też ujęcie opłaty mocowej w Module Billingi ENERGIA®4.

Pakiet PRZEMYSŁ dedykowany jest odbiorcom końcowym.

Oferuje funkcjonalność polegająca na samokontroli zużycia energii oraz weryfikację wysokości opłaty mocowej naliczonej przez Płatnika (kontrfaktura).

Dzięki dostępowi do danych o poborze energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania na moc, Odbiorca może optymalizować procesy technologiczne tj. przesunąć zapotrzebowanie na godziny pozaszczytowe, tym samym obniżyć opłatę.

Dostępny jest raport masowy – Ilość energii w strefach doby dla OM oraz raport finansowy – Wysokość należnej OM.

MODUŁY PROGRAMU 

MODUŁ CORE. STANDARDOWE FUNKCJONALNOŚCI

Użytkowanie oprogramowania ENERGIA®4 daje dostęp do szerokiego zestawu standardowych funkcjonalności systemu tj.:

 • Przechowywanie informacji o wszystkich urządzeniach pomiarowych, z których pobierane są dane pomiarowe.
 • Odwzorowanie układu pomiarowego w postaci punktów pomiarowych zgrupowanych hierarchicznie.
 • Możliwość ręcznego wprowadzania stanów liczydeł oraz dziesięciu mocy maksymalnych. Z opcją automatyzacji tego procesu poprzez ustandaryzowany format pliku xlsx lub csv. Edytor profilu obciążenia dla urządzenia PIL (Profil ILościowy).
 • Monitorowanie kompletności i wiarygodności pozyskiwanych danych pomiarowych profilowych wg zadanych kryteriów.
 • Interpretacja danych z urządzeń pomiarowych, standaryzacja danych (sprowadzanie ich do standardu OBIS) i zapis w bazie danych.
 • Przechowywanie parametrów takich jak: wartości przekładni prądowych, napięciowych, mocy umownych i innych parametrów właściwych dla danego medium energetycznego. Do punktu pomiarowego można przypisać liczniki wielu mediów.
 • Definiowanie specjalnego kanału punktu pomiarowego, w którym dane są obliczane wg zadanej formuły z innych punktów-kanałów pomiarowych np. wirtualny sumator/udział procentowy/kanał tangensa (stosunek energii biernej pobranej do czynnej pobranej).
 • Grupowanie punktów pomiarowych w logiczne struktury umożliwiające wykonywanie obliczeń, np. bilansów obszarowych. Zestaw obliczeniowy jest zbiorem kanałów punktów pomiarowych ułożonych hierarchicznie i pogrupowanych wg kryteriów.
 • Graficzna prezentacja danych ułożonych chronologicznie. Możliwość prezentacji kilkunastu serii danych na jednym wykresie wraz z legendą i tabelaryczną prezentacją danych. Umożliwia elastyczny wybór przedziału czasowego do prezentacji serii danych. Istnieje możliwość wygenerowania wykresu w postaci pliku graficznego, również metodą kopiuj-wklej oraz jego wydruk.
 • Tabelaryczna prezentacja stanów liczydeł urządzeń pomiarowych. Możliwość przeniesienia tabel do arkusza Excel.
 • Możliwość konfiguracji automatycznego uruchamiania zadań np. zdalnego odczytu, generowania raportów oraz eksportów danych. Działania mogą być uruchamiane jako usługa systemu Windows (bez konieczności logowania użytkownika).
 • Możliwość nadawania indywidualnych cech obiektom w systemie (urządzenia, punkty pomiarowe, zestawy obliczeniowe). Wszystkie obiekty, które posiadają atrybuty, mogą być grupowane wg ich wartości – nawet hierarchicznie.

MODUŁ CORE. OPŁATA MOCOWA W RAPORTACH

Użytkownik otrzymuje raporty masowe informujące o ilości energii zużytej w wyznaczonych przez URE godzinach doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie.

Do każdego Punktu Pomiarowego lub Zestawu obliczeniowego zostaje przypisany kalendarz zawierający skonfigurowaną opłatę mocową (z zastosowaniem elastycznego podziału czasu na strefy nie tylko dla miesięcy, ale nawet dla pojedynczych dni w roku).

W Raportach tworzona jest osobna kolumna zawierająca dane o wolumenie energii elektrycznej pobranej z sieci w godzinach doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie.

Raporty z opłatą mocową

MODUŁ UMOWY I KOSZTY MEDIÓW. STANDARDOWE FUNKCJONALNOŚCI

Moduł stanowi bazę do prowadzenia rozliczeń odbiorców końcowych energii elektrycznej.

Użytkowanie Modułu daje dostęp do szerokiego zestawu standardowych funkcjonalności tj.:

 • Definiowanie kontrahentów, umów, słowników produktów taryfowych ze zmiennymi w czasie cennikami i algorytmami obliczeń (kalkulatorami), wzorów umów, elastyczne przypisywanie umów do punktów pomiarowych jak, i zestawów obliczeniowych.
 • Ewidencja kontrahentów. Przechowywanie nazw pełnych, skrótów, kodów, danych adresowych, odnotowywanie zmian.
 • Ewidencja umów. Przechowywanie informacji o stronach umowy (dostawca, odbiorca, płatnik), okresie obowiązywania, produktach taryfowych, cenach i sposobach obliczania.
 • Definiowanie wzorców taryf. Mechanizm odzwierciedlania standardowych taryf dystrybutorów oraz kreowania taryf własnych (dowolnych). Kategoryzacja składników taryf na dystrybucyjne, obrotowe i inne, zdefiniowane przez użytkownika. Prowadzenie historii cen dla poszczególnych produktów.
 • Generowanie raportów kosztowych z danych pomiarowych według wybranego przez Użytkownika kryterium, z uwzględnieniem relacji wielkościowych (np. kW,kWh) oraz finansowych (PLN).
 • Generowanie nieformalnych faktur (raportów zawierających składniki FV) bez interakcji z systemami trzecimi,
 • Przekazywanie danych do zewnętrznych systemów fakturujących (załączniki do FV).
 • Kontrfaktura – weryfikacja poprawności FV wystawianych przez OSD.
 • Księgowanie kosztów zakładu/wydziałowych/linii produkcyjnych tuż po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

MODUŁ UMOWY I KOSZTY MEDIÓW. NALICZANIE OPŁATY MOCOWEJ ODBIORCOM KOŃCOWYM

Moduł stanowi bazę do prowadzenia rozliczeń odbiorców końcowych, w tym do naliczania kwot należnej opłaty mocowej.

W przypadku naliczania OM w modelu ryczałtowym, istnieje możliwość zdefiniowania Umów przypisanych do Odbiorców końcowych z uwzględnieniem odpowiednich stawek miesięcznych, zależnych od rocznego zużycia energii elektrycznej. Stawka dla danego Odbiorcy zostaje określona we właściwościach Umowy, a następnie na tej podstawie wykonane jest Rozliczenie.

Naliczanie opłaty mocowej odbiorcom końcowym w dwóch podstawowych modelach.

Model I. RYCZAŁT.

Stawka miesięczna, zależną od rocznego zużycia energii elektrycznej, płatna za punkt poboru energii elektrycznej.

Stawki kalkulowane odrębnie w odniesieniu do odbiorców końcowych zużywających rocznie:

1) poniżej 500 kWh energii elektrycznej;

2) od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej;

3) powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej;

4) powyżej 2800 kWh energii elektrycznej.

Stawki poszczególnych odbiorców wynoszą:

1) 0,25 x S/12 na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w pkt 1;

2) 0,6 x S/12 na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w pkt 2;

3) 1 x S/12 na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w pkt 3;

4) 1,4 x S/12 na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w pkt 4.

Warunkiem koniecznym dla Użytkowników E4 (w okresie krótszym niż 1 rok) jest posiadanie danych historycznych o PPE dot.:

 • Stany liczydeł energii strefowo za poprzedni rok kalendarzowy
 • Dane z Umowy obowiązującej w poprzednim roku kalendarzowymKażdy użytkownik może skonfigurować system w wersji, która najbardziej odpowiada jego potrzebom.

Model II. POZOSTALI ODBIORCY.

Opłata mocowa należna od odbiorcy końcowego obliczana jako iloczyn SOM oraz ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych strefach doby dla OM.

MODUŁ STANDARDOWE PROFILE OBCIĄŻENIA

 • Umożliwia zarządzanie, tworzenie, modyfikowanie i importowanie tabel profili standardowych dla poszczególnych grup taryfowych.
 • Utworzone profile standardowe mogą być przypisane do PPE w celu ich wykorzystania w obliczeniach w przypadku braku oryginalnego profilu obciążenia.
 • Moduł dopasowuje wprowadzony profil standardowy do rzeczywistego zużycia na podstawie wprowadzonego szacowanego rocznego zużycia lub w oparciu o rzeczywiste stany liczydeł licznika zamontowanego w danym punkcie pomiarowym.

MODUŁ EKSPORTY. FUNKCJONALNOŚCI STANDARDOWE

Moduł wykorzystywany w sytuacjach, gdy zachodzi potrzeba aby dane pomiarowe gromadzone i przetwarzane przez ENERGIA®4 były udostępniane równocześnie do innego systemu. Daje możliwość integracji, przekazywania i pozyskiwania danych do zewnętrznych systemów informatycznych (np. księgowo-finansowych, bilingowych) poprzez mechanizm plików.

Użytkowanie Modułu umożliwia generowanie i zapisywanie danych do plików dyskowych, w formacie wymaganym przez zewnętrzne systemy informatyczne. Generowany jest również raport, który jest sprawozdaniem z wykonania danego eksportu.

W bazie modułu przygotowane są gotowe szablony eksportu, jednak ze względu na dużą różnorodność systemów zewnętrznych oraz specyfikę konkretnych wdrożeń, możliwe jest stworzenie eksportu dedykowanego dla systemu informatycznego Inwestora.

Ustawienia ogólne eksportu uwzględniają parametry takie jak: okres eksportu oraz plik eksportu – lokalizacja, w której ma zostać utworzony plik.

MODUŁ EKSPORTY. EKSPORTY ROZLICZEŃ OPŁATY MOCOWEJ

Istnieje możliwość wykonania eksportu z uwzględnieniem ilości energii objętej Opłatą Mocową.

Eksport zagregowanych produktów obrotowych i dystrybucji XLSX wykonany może zostać z punktu lub zestawu, do którego została przypisana umowa. W wykonanym eksporcie pojawi się kolumna OM dla opłaty mocowej wraz z ilościami energii.

EKSPORTY ZESTAWIEŃ MASOWYCH DO PROGRAMÓW BILLINGOWYCH KLIENTA Z MIESIĄCA ROZLICZENIOWEGO

MODUŁ BILINGI. FUNKCJONALNOŚCI STANDARDOWE

Rozbudowany Moduł umożliwiający prowadzenie rozliczeń z kontrahentami za odbiór/dostawę dowolnych mediów energetycznych, według danych pomiarowych oraz umów zdefiniowanych w systemie. Moduł można skonfigurować jako pełny system realizujący hurtowe (w tym grupowe wg wybieranych kryteriów), jak i indywidualne wystawianie dokumentów rozliczeniowych (faktury VAT, korekty) lub tylko jako jeden z elementów składowych rozliczeń.

MODUŁ BILINGI. EKSPORTY ROZLICZEŃ OPŁATY MOCOWEJ

Istnieje możliwość wykonania eksportu z uwzględnieniem ilości energii objętej opłatą mocową oraz wartości naliczonej opłaty mocowej.

Eksport OM wykonywany jest na podstawie wcześniej dokonanych rozliczeń oraz przypisanych numerów faktur.

W wykonanym eksporcie, w formacie pliku excel, znajdują się dane opłaty mocowej dla wszystkich rozliczeń wykonanych w Bilingach, które zawierają opłatę mocową.

UJĘCIE OPŁATY MOCOWEJ W MODULE BILLINGI ENERGIA4.
OPŁATA MOCOWA, JAKO POZYCJA NA FAKTURZE/ZAŁĄCZNIKU DO FAKTURY WYSTAWIANEJ PRZEZ SYSTEM E4.

DOPASOWANIE DO POTRZEB

Program jest zbudowany z modułów funkcjonalnych, które mogą działać niezależnie od siebie.

Każdy użytkownik może skonfigurować system w wersji, która najbardziej odpowiada jego potrzebom.

Dzięki temu, oprogramowanie generuje informacje o znaczeniu adekwatnym dla danego obszaru biznesu.

Jest to oprogramowanie uniwersalne, które bazuje na posiadanej infrastrukturze pomiarowej. Posiada możliwość komunikacji z większością urządzeń pomiarowych i standardów komunikacyjnych dostępnych na polskim rynku.

Gwarantuje także łatwą integrację z innymi rozwiązaniami IT z obszaru ERP, BI, IoT, IIoT itd.

Jako system centralny, łatwo je połączyć z podsystemami wielu rozproszonych użytkowników, najemców; obiektów/lokalizacji (hotele, oddziały przedsiębiorstwa, sieci handlowe, biurowce, itp.).

Od momentu powstania jest to produkt dedykowany podmiotom, które chcą obniżyć i kontrolować koszty związane ze zużyciem mediów energetycznych. Posiada rozwiniętą bibliotekę raportów, wykresów i zestawień – wiedzy, koniecznej do podejmowania decyzji biznesowych i ułatwia osiągnięcie korzyści ekonomicznych i ekologicznych, poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.