Badanie opłacalności połączenia PPE i wpływu na optymalizację wysokości opłaty mocowej

Informujemy o możliwości skorzystania z usługi wykonania analizy opłacalności połączenia PPE i jego wpływu na kwalifikację płatników opłaty mocowej do grup K1-K4.

Przyporządkowanie odbiorcy do danej kategorii (K1-K4) może wpłynąć istotnie na wysokość naliczonej opłaty mocowej.

Ustawodawca udostępnił możliwość połączenia punktów pomiarowych odbiorcy, co umożliwia kwalifikację do grupy na podstawie sumy poboru energii elektrycznej we wszystkich połączonych punktach.

Od 1 października 2021, wysokość opłaty mocowej pobieranej od odbiorców końcowych obliczana będzie z uwzględnieniem współczynnika A, który wynosi: 1) 0,17 dla odbiorców końcowych K1 2) 0,50 dla odbiorców końcowych K2 3) 0,83 dla odbiorców końcowych K3 4) 1 dla odbiorców końcowych K4.

Podstawą do kwalifikacji odbiorcy do danej grupy będzie wielkości różnicy średniego zużycia energii elektrycznej w godzinach obowiązywania opłaty mocowej i średniego zużycia energii elektrycznej w godzinach innych niż godziny obowiązywania opłaty mocowej.

  • odbiorca końcowy K1 – w przypadku, gdy wielkość różnicy wynosi mniej niż 5%;
  • odbiorca końcowy K2 – w przypadku, gdy wielkość różnicy wynosi nie mniej niż 5% i mniej niż 10%;
  • odbiorca końcowy K3 – w przypadku, gdy wielkość różnicy wynosi nie mniej niż 10% i mniej niż 15%;
  • odbiorca końcowy K4 – w przypadku, gdy wielkość różnicy wynosi nie mniej niż 15%

Przy analizie należy uwzględnione zostaną następujące warunki dodatkowe:

1. Istnieje możliwość łączenia punktów pomiarowych:

  • połączonych ze sobą z wykorzystaniem sieci lub instalacji danego odbiorcy końcowego, bez wykorzystania sieci innych przedsiębiorstw energetycznych,
  • połączonych w sieci danego przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przesyłania, dystrybucji lub wytwarzania energii elektrycznej, do którego urządzeń, instalacji lub sieci odbiorca końcowy jest bezpośrednio przyłączony.

2. W przypadku punktów pomiarowych w sieci dystrybucyjnej objętych umową kompleksową, połączenie, może dotyczyć wyłącznie punktów pomiarowych wskazanych w umowie kompleksowej zawartej z jednym sprzedawcą energii elektrycznej.

3. W przypadku zlokalizowania punktów, jednego odbiorcy końcowego w sieciach więcej niż jednego przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przesyłania, dystrybucji lub wytwarzania energii elektrycznej, do którego urządzeń, instalacji lub sieci odbiorca końcowy jest bezpośrednio przyłączony, odbiorca końcowy może złożyć wniosek o połączenie, do każdego z przedsiębiorstw.

📩marketing@numeron.pl

📲 34 3610086