Klauzula informacyjna

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pracownia Informatyki Numeron Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wały Dwernickiego 117/121, 42-202 Częstochowa, KRS: 0000145850.

Może się Pan/Pani z nami skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pomocą e-mail: rodo@numeron.pl telefon: 343610086; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej, lub osobiście w naszej siedzibie; a także poprzez formularz kontaktowy na stronie www pod adresem: www.numeron.pl/kontakt

II. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

a) W celu zawarcia, wykonania i monitorowania wykonywania Umowy z Kontrahentem Numeron, w szczególności dla celów takich jak komunikacja, wykonywanie obowiązków informacyjnych, współdziałania i innych obowiązków wynikających z Umowy – przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz przez okres wykonywania Umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit b RODO, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27042016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1); realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci wykonywania Umowy z Kontrahentem Numeron; 

b) wystawienia i obsługi faktur na podstawie prawnego obowiązku ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług oraz w celu spełnienia pozostałych obowiązków podatkowo – rachunkowych wynikających z ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. C RODO);

c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. F RODO);

d) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art 6 ust 1 lit f RODO).

III. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane możemy udostępniać: naszym dostawcom produktów i usług, naszym dostawcom usług internetowych, firmom kurierskim, firmie księgowej, kancelariom prawniczym oraz firmom świadczącym pomoc w zakresie obsługi prawnej, firmom świadczącym usługi informatyczne, naszym pracownikom lub współpracownikom świadczącym na naszą rzecz pracę lub usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane również podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom publicznym czy też organom wymiaru sprawiedliwości i komornikom.

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych/zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, UE ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane w celach zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

V. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane przetwarzamy przez okres:

a) dane przetwarzane w celu wykonania umowy/umów – do końca realizacji danej umowy, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, naszych lub Pani/Pana;

b) dane przetwarzane w celu wystawienia i obsługi faktur oraz spełnienia wymogów podatkowo-rachunkowych – do końca okresu archiwizacji wymaganego przepisami wspomnianej ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustaw podatkowych, a następnie przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, naszych lub Pani/Pana;

c) dane przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, naszych lub Pani/Pana;

d) dane przetwarzane w celach archiwalnych – do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, naszych lub Pani/Pana.

VI. Pani/Pana prawa

Przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych:

Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli;

d) ograniczenia przetwarzania danych:

Może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw „marketingowy”. Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pani/Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinien Pan/Pani wtedy wskazać nam Pani/Pana szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) prawo do przenoszenia danych:

Ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv”) dane osobowe Pani/Pana dotyczące, które nam Pani/Pan dostarczył na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Może też Pani/Pan zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl, 22 531 03 00).

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest:

a) W przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania umowy/umów – niezbędne w celu umożliwienia realizacji umowy (obowiązkiem umownym). Jeżeli nie poda Pani/Pan danych możemy odmówić realizacji umowy.

b) W przypadku danych przetwarzanych w celu wystawienia i eksploatacji faktur oraz spełnienia wymogów podatkowo-rachunkowych – niezbędne w celu wystawienia faktury i spełnienia wymogów podatkowo-rachunkowych, i jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku od towarów i usług oraz pozostałych ustaw podatkowych. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych możemy odmówić zawarcia umowy stanowiącej podstawę do wystawienia faktury;

c) W przypadku danych przetwarzanych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz przetwarzanych w celach archiwalnych – w związku z zakresem tych danych pokrywającym się z punktem a powyżej – niezbędne do realizacji umowy (wymogiem umownym). Jeżeli nie poda Pani/Pan danych możemy odmówić zawarcia umowy.