Kontrola Stopni Zasilania dla GAZU ZIEMNEGO. NOWOŚĆ!

Zapraszamy do współpracy uczestników rynku energii – odbiorców paliwa gazowego, zainteresowanych rozwiązaniami IT zabezpieczającymi przed skutkami wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego.

Rozporządzeniem RM z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz.U. 2021 poz. 549) wprowadzono 12 stopni zasilania (w miejsce dotychczasowych 10), przy czym dla poszczególnych stopni istnieje:

STOPIEŃ 1. Możliwość poboru na poziomie maksymalnej mocy umownej

STOPIEŃ 2. Możliwość poboru na poziomie średniej godzinowej i dobowej poboru (liczonej u ujęciu rocznym)

STOPNIE 3. – 9. Stopniowe obniżenie dopuszczalnej średniej godzinowej i dobowej poboru

STOPIEŃ 10. Możliwość poboru na poziomie niezagrażającym bezpieczeństwu osób oraz uszkodzeniu lub zniszczeniu obiektów technologicznych

STOPIEŃ 11. Brak możliwości poboru.

STOPIEŃ 12. Brak możliwości poboru także w odniesieniu do odbiorów chronionych.

ENERGIA4. Moduł Kontrola Stopni Zasilaniaumożliwia monitoring poziomu zużycia gazu ziemnego w odniesieniu do konfigurowalnych parametrów globalnych tj.

  • mocy umownej oraz
  • średniej godzinowej poboru

dla wybranych stopni zasilania, określonych w indywidualnych planach wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu gazu ziemnego.

Zapytania:

📩marketing@numeron.pl
📲 34 3610086