Kontroluj Stopnie Zasilania!

Od kilku lat, każdy kolejny rok przynosi nowy, wyższy rekord zapotrzebowania na energię elektryczną. Utrzymujące się przez ostatnie dni wysokie temperatury powodują wzrost popytu na energię elektryczną w kraju. Jednocześnie fala upałów pogarsza warunki chłodzenia bloków energetycznych, tym samym ograniczając ich produkcję. Okoliczności te po raz kolejny utrudniają równoważenie dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na tę energię.

W sierpniu 2015 roku ograniczono dostawy energii elektrycznej, wprowadzając stopnie zasilania dla odbiorców przemysłowych. Część zakładów przemysłowych musiała wstrzymać produkcję. Inni ponieśli konsekwencje niedostosowania się do ograniczeń.

ODBIORCA ENERGII PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIESTOSOWANIE OGRANICZEŃ 

  • KARY URE za niezastosowanie się lub częściowe niedostosowanie do obowiązujących ograniczeń poboru mocy
  • STRATY OPERACYJNE związane z przymusową redukcją poboru energii oraz ograniczeniem działalności produkcyjnej

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne, celem wymierzenia kary pieniężnej z uwagi na brak zastosowania się do ograniczeń w poborze energii (art. 56 ust. 1 pkt 3 a Ustawy Prawo Energetyczne). 
Maksymalny pułap kary jest wysoki i wynosi 15 % przychodu ukaranego przedsiębiorcy osiągniętego w minionym roku podatkowym.
Ponadto, Prezes URE (niezależnie od kary nałożonej na przedsiębiorstwo) może nałożyć karę  pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego, w wysokości nie większej niż 300% jego  miesięcznego wynagrodzenia (art. 56 ust.1 pkt 5 Ustawy Prawo Energetyczne).

MODUŁ STOPNIE ZASILANIA

CAŁODOBOWY MONITORING ENERGETYCZNY NA PRZYŁĄCZACH ZASILAJĄCYCH

Kontrolowanie mocy na przyłączach w przypadku wprowadzenia ograniczeń w krajowym systemie elektroenergetycznym.

Wartości mocy dla poszczególnych stopni zasilania konfiguruje się dla konkretnych punktów pomiarowych z zachowaniem chronologii. Konfigurowalne parametry globalne (moc umowna dla poszczególnych stopni zasilania), związane z konkretną umową o świadczenie usług dystrybucji albo  umową kompleksową.

W procesie analizy danych historycznych oraz przy generowaniu raportów – zwłaszcza raportów o przekroczeniach mocy –  Moduł wykorzystuje wprowadzone dane o stopniach zasilania do prawidłowego obliczania przekroczeń mocy w okresach, w których obowiązywały poszczególne stopnie zasilania.

W sytuacji awaryjnej, system dynamicznie modyfikuje wszystkie tworzone raporty, uwzględniając  założone poziomy parametrów globalnych np. przekroczenia, zużycia miesięczne/dzienne, strażnik mocy).

Funkcja alarmu przekroczenia zadanego poziomu mocy. Wysyłka e-mail, sms, sygnałów optycznych lub dźwiękowych, na zdefiniowane numery lub adresy email.

KONTAKT: Dział Handlowy