Moduł ENERGIA®4 Dane inicjalne CSIRE

Oferujemy wszystkim uczestnikom procesu migracji inicjalnej Moduł funkcjonalny Dane Inicjalne CSIRE, który umożliwia:

  • Gromadzenie i archiwizację danych podlegających migracji inicjalnej.
  • Walidację danych podlegających migracji inicjalnej.
  • Generowanie plików wejściowych umożliwiających zasilenie inicjalne CSIRE.

Przygotowanie danych źródłowych (inicjalnych)

Moduł ENERGIA4 Dane Inicjalne CSIRE umożliwia katalogowanie danych w zakresie oraz strukturze zgodnej z dokumentem Model danych migracji CSIRE (18.01.2023 r.)

Moduł umożliwia ewidencję w osobnych zakładkach wszystkich wymaganym prawem atrybutów dot.:

  • Charakterystyki Punktu Pomiarowego,
  • Obiektu Pomiarowego
  • Konfiguracji Rynku CSIRE (Procesu)
  • Konfiguracji Taryf.

Dane ewidencjonowane są w osobnych zakładkach z uwzględnieniem roli Uczestnika migracji tj. CHO – Charakterystyka PP Operator, CHS – Charakterystyka PP Sprzedawca, AO – Atrybuty obiektu, KR – Konfiguracja rynku, KT – konfiguracja taryf.

Moduł umożliwia wprowadzanie dla poszczególnych atrybutów wartości słownikowych, zgodnie z dokumentem Zakres danych migracji CSIRE (18.01.2023 r.)

Oferowany Moduł umożliwia ręczne wprowadzanie danych do arkuszy ewidencyjnych lub automatyczny import danych z ENERGIA4.

Opcjonalne jest wykonanie importu plikowego z zewnętrznych systemów dziedzinowych, po wykonaniu dalszych ustaleń.

Walidacja danych

Moduł posiada wbudowaną funkcję walidacji kompletności danych w odniesieniu do określonego pliku albo całej paczki danych. Walidacja wykonywana jest poprzez weryfikację kompletności danych posiadających status Wymagane.

Dane ewidencjonowane w Module podlegają walidacji, czyli sprawdzeniu ich poprawności, wg kryteriów w pełni zgodnych z najbardziej aktualnymi wytycznymi OIRE.

Moduł realizuje walidację w zakresie w pełni zgodnym z kryteriami stosowanymi przez OIRE tj.:  

  1. Szybka walidacja – sprawdzenie poprawności nazwy
  2. Walidacja techniczna – sprawdzenie poprawności wprowadzonych wartości poszczególnych atrybutów z zakresem danych migracji CSIRE, w tym w szczególności:

(2.1) formaty poszczególnych atrybutów – pod kątem zgodności ze słownikiem typu danych (np. string, decimal, date, słownik),

(2.2) występowanie nadmiarowych atrybutów niezgodnych z zakresem danych migracji CSIRE,

(2.3) identyfikację niedozwolonych wartości atrybutu.

3. Walidacja biznesowa – sprawdzenie logiki wprowadzonych wartości pod względem określonych reguł biznesowych, w tym w szczególności:

(3.1) uzupełnienia obowiązkowego pola w danej sekcji atrybutów,

(3.2) nieprawidłowych sekcji dla danego typu PP, atrybutu obiektu, konfiguracji rynku lub konfiguracji taryf,

(3.3) nadmiarowej sekcji dla Uczestnika migracji o konkretnej roli,

(3.4) spełnienia reguły biznesowej.

Generowanie plików wejściowych

Oferowany modułu umożliwia automatyczne generowanie plików wejściowych umożliwiających zasilenie inicjalne CSIRE, w formacie obsługiwanym przez Portal Obsługi Migracji (POM). Oferowany format plików: JSON Lines o rozszerzeniu .jsonl

Dla uczestników występujących w roli Operatora zostanie przygotowana paczka migracyjna składająca się z czterech plików JSON Lines (Atrybuty Charakterystyki PP, Atrybuty Obiektu, Konfiguracja Rynku i Konfiguracja Taryf), spakowanych do osobnych archiwów (o rozszerzeniu .bz2).

Dla uczestników występujących w roli Sprzedawcy zostanie przygotowana paczka migracyjna składająca się z jednego pliku JSON Lines (Atrybuty Charakterystyki PP), spakowanego do osobnego archiwum (o rozszerzeniu .bz2).