OPŁATA MOCOWA. ENERGIA®4

W 2021 roku płatnicy opłaty mocowej, muszą sprostać obowiązkowi naliczania, pobierania i przekazywania środków wynikających z zastosowania stawki mocowej w rozliczeniach za energię elektryczną dostarczoną klientom końcowym.

Już wkrótce udostępnimy funkcjonalność umożliwiającą automatyzację pomiarów, rozliczeń i systemów raportowania na potrzeby rozliczeń opłaty mocowej, zgodnie z Ustawą o Rynku Mocy.

ENERGIA®4 stanie się narzędziem wspierającym funkcjonowanie płatników opłaty mocowej oraz przedsiębiorstw energetycznych, wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przesyłania, dystrybucji i wytwarzania energii elektrycznej, przyłączonych bezpośrednio do sieci przesyłowej.

Program zapewni wsparcie w kilku obszarach.

NALICZANIE OPŁATY

Na potrzeby naliczania opłaty, w oknie edycji programu ENERGIA®4 pojawi się możliwość określenia stawek opłaty mocowej należnej w danym roku odbiorcom, z podziałem na grupy taryfowe oraz godzin doby przypadających na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie, wyznaczonych odrębnie dla kwartałów roku dostaw.

Niezależny Moduł Programu Energia®4 wyliczy i zewidencjonuje wolumen energii elektrycznej podlegającej opłacie mocowej.

Szczegółowej ewidencji podlegają następujące parametry dotyczące zużycia:

 • Dane z rzeczywistego profilu stanu,
 • Dane zawarte w profilu obciążenia,
 • Dane wyliczone na podstawie profilu standardowego podłączonego do licznika indukcyjnego,
 • Plik PTPiREE.

KATEGORIE ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

ENERGIA®4 umożliwi poprawne naliczanie opłaty mocowej wszystkim podmiotom przyłączonym do sieci dystrybucyjnej płatników opłaty mocowej. Funkcjonalności Programu pozwolą na naliczanie stawek opłaty mocowej odrębnie, w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców końcowych, tj.:

Gospodarstwa domowe oraz podmioty o małym poborze (zasilane z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kv i o mocy umownej nie większej niż 16 kw) – Ryczałt.

 • Możliwość odrębnego określenia dla danego odbiorcy ryczałtowej stawki miesięcznej opłaty mocowej.
 • Ewidencja oraz raportowanie: rocznego zużycia energii elektrycznej w punktach poboru energii elektrycznej (PPE).

Pozostali odbiorcy – Naliczanie opłaty od rzeczywistego poboru energii elektrycznej z sieci w wybranych godzinach doby.

 • Możliwość odrębnego określenia dla danego odbiorcy: stawki opłaty mocowej dla poszczególnych PPE, grupy taryfowej.
 • Ewidencja oraz raportowanie ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach doby przez poszczególne PPE.

Odbiorcy przemysłowi – Uwzględnienie ulgi w opłacie mocowej.

 • Możliwość odrębnego określenia dla danego odbiorcy: stawki opłaty mocowej dla poszczególnych PPE, grupy taryfowej, wartości zadeklarowanego URE współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej.
 • Ewidencja oraz raportowanie ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach doby przez poszczególne PPE.

OSDn i prosument przemysłowy.

 • Możliwość odrębnego określenia dla danego odbiorcy: stawki opłaty mocowej dla poszczególnych PPE, grupy taryfowej.
 • Ewidencja oraz raportowanie ilości energii elektrycznej otrzymywanej lub pobieranej przez poszczególne PPE na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym z urządzeń, instalacji lub sieci przedsiębiorstwa energetycznego i zużywanej na własny użytek; ilości energii elektrycznej zużytej na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.

* PPE – punkt poboru energii elektrycznej rozumiany jako punkt w sieci elektroenergetycznej, w którym mierzony jest pobór energii elektrycznej przez układ pomiarowo-rozliczeniowy, określony w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub w umowie sprzedaży energii elektrycznej, lub w umowie kompleksowej.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Wsparcie płatników opłaty mocowej w zakresie obowiązku przekazywania do URE kwartalnych informacji dot. rozliczeń opłaty mocowej u odbiorców końcowych, zgodnie z Ustawą o Rynku Mocy.

Ewidencja danych oraz generowanie raportów o:

 • liczbie punktów poboru energii elektrycznej wraz z odpowiadającymi im przedziałami rocznego zużycia energii elektrycznej,
 • ilości energii elektrycznej pobranej z sieci przez odbiorców przemysłowych w wybranych godzinach doby
 • wysokości środków z tytułu opłaty mocowej należnych i uiszczonych w danym kwartale przez podmioty zobowiązane do jej wnoszenia

Dowiedz się więcej:

📩marketing@numeron.pl

📲 34 3610086