Nowość! ENERGIA®4. Moduł Zarządzanie numeracją GS1

W ramach dostosowania ENERGIA4 do wykonania zasilenia inicjalnego CSIRE, powstał nowy Moduł służący do zarządzania renumeracją PPE wg standardu GS1.  
Korzystanie z Modułu GS1, zapewnia kontrolę ciągłości i unikalności nadawanych kodów GS1. Funkcjonalność pozwala na spełnienie ustawowych obowiązków dotyczących identyfikacji PPE zgodnie ze standardem GS1 (GSRN).
Przypisanie kodu GS1 do PPE odbywa się poprzez określenie we Właściwościach PPE nowego atrybutu: GS1-GSRN.

Przypisanie PPE identyfikacji zgodnie ze standardem w pierwszej kolejności wymaga zakupu puli kodów GS1 (Identyfikator – prefiks GS1 firmy z pulą numerów do oznaczenia PPE). Systemem GS1 w Polsce zarządza Fundacja GS1 Polska. Zakup odbywa się na zasadach określonych w regulaminie Uczestnictwa w Systemie GS1 – CENNIK i OWU.

Oprogramowanie ENERGIA4 z aktywnym Modułem GS1, umożliwia przypisanie puli kodów GS1 do PPE obsługiwanych w systemie.

Proces przebiega w opisany poniżej sposób:

ETAP I. Moduł GS1 – Zdefiniowanie puli kodów GS1

Zdefiniowanie w Module puli kodów GS1 otrzymanych w procesie rejestracji przez polską organizację GS1.

W tym celu nadajemy Nazwę puli oraz wpisujemy prefix (zestaw od 7 do 17 cyfr, w tym Indywidualny numer OSD nadany przez polską organizację GS1).

Następnie, na żądanie Użytkownika, Moduł automatycznie wygeneruje określoną przez Użytkownika Ilość elementów – kodów GS1 w ramach dostępnej puli.

Widok wygenerowanych kodów GS1.

ETAP II. Moduł GS1 – Przypisanie kodów GS1 do PPE

Wygenerowane kody, należy przypisać do wybranych PPE.

Właściwości PPE zostają rozszerzone o nowy atrybut: GS1-GSRN.

Po wykorzystaniu danego numeru kodu, jego status zmienia się z ,,Wolny” na ,,W użyciu”. 

Widok okna wyboru kodu GS1 dla punktu pomiarowego

W przypadku jeśli kody GS1 zostały przydzielone do PPE z użyciem narzędzi zewnętrznych, jest dostępna opcja automatycznego importu tych danych do ENERGIA4 poprzez arkusz excel.

Dodatkowo istnieje możliwość zastąpienia (lub zarchiwizowania) dotychczasowej nazwy PPE, numerem wygenerowanego kodu GS1.

Program blokuje możliwość przypisania kodu GS1 do PPE, któremu został już wcześniej przypisany kod oraz informuje o braku dostępnych numerów kodów w puli.


W przypadku dużej ilości kodów, Użytkownik może skorzystać z wyszukiwarki wg kryteriów: Nazwa PPE, Numer kodu. Listę kodów można również posortować wg kryteriów: Kod PPE, Lokalizacja lub Status (Wolny, W użyciu). 

Istnieje możliwość eksportu danych (kodów GS1 przypisanych do PPE) do formatu xlsx.   


Zapytania:
📩marketing@numeron.pl
📲 34 3610086